Holmängens reningsverk

Beställare: Vänersborgs kommun

Beskrivning av projektet:

• Projektet har innfattat utformning, projektering och idrifttagning av en komplett anläggning med maskin- och processutrustning inkl. bygg- och markarbeten, el- och automatikinstallationer.

• Utbyggnad av biosteg bestående av två nitrifikationssteg, ett deoxidationssteg, ett efterdenitrifikationssteg samt ett reoxidationssteg.

• Installation av nya blåsmaskiner.

Dimensionerat för: 38 000 personekvivalenter
Belastning: 2 700 kg BOD7/dygn
Nitrifikationskapacitet: 280 kg/NH4-N/d
Denitrifikationskapacitet: 150 kg NO3-N/d
Högsta momentanflöde: 1 600 m3/h

Genomförandeår: 2011-2014, inkl provdrift

Entreprenad form: ABT 06

Resultat: Utbyggnaden av biosteget har medfört mycket goda driftresultat. Totalkväve ut har efter ombyggnationen legat runt 8,5 mg /l som medel. (Möjlighet att uppnå ännu bättre kväverening finns vid tillsats av högre halt kolkälla).